Privatlivspolitik

Som kunde hos Klar leasing betror du os dine oplysninger. Denne privatlivspolitik er beregnet som en hjælp til at forstå, hvilke informationer og data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til. Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Hvem vi er:

Klar leasing
v/Andersen Motors A/S
Unionsvej 16
4600 Køge

CVR nr. 27295444

www.klarleasing.dk

Kontakt os her

Hvilke persondata behandler vi?
I dette afsnit kan du læse mere om, hvor vi indsamler persondata om dig, hvilke data det drejer sig om, og hvordan vi bruger dem.

Ved besøg på hjemmesider og digitale medier
På vores hjemmesider indsamler vi kun persondata, når du selv giver dem til os. Eksempelvis når du lejer en bil eller skriver til os på email.

Når du giver dine informationer til os, modtager vi dem i sikre systemer til videre behandling.

Cookiedata
www.klarleasing.dk anvender cookies. En cookie er en fil, som gemmes på din computer - således at hjemmesiden kan genkende computeren næste gang, den besøger www.klarleasing.dk. Cookies er små ufarlige tekstfiler, som ikke kan sprede computervirus eller på anden måde forvolde skade. Formålet med cookies er at hjælpe hjemmesiden med at identificere brugeren for dermed at give en mere effektiv brug af sitet og en for brugeren bedre oplevelse.

Se mere om cookies på klarleasing.dk her.

Tracking af e-mails
Hvis du modtager elektronisk markedsføring fra os, tracker vi oplysninger om aflevering og åbning m.v. af e-mails, herunder om der er klikket på links i meddelelsen. En del af disse oplysninger indsamler vi ved brug af tracking-mekanismer, der er indbygget i meddelelserne. Disse bruges til evt. opfølgning af mere målrettet tilbud/markedsføring.

Ved leje af en bil
Når du lejer en bil hos en Klar leasing, indhenter vi en række persondata om dig. Herunder kan du se en liste over, hvilken informationer vi som minimum vil her brug for i forbindelse med leje af bil:

  • Dit fulde navn og CPR nummer

  • Bopælsadresse

  • Dit telefonnummer

  • Din e-mail

  • Kreditkort informationer

Hvad bruger vi dine persondata til, og hvem deler vi dem med
Som kunde hos Klar leasing bruges dine persondata til at administrere kundeforholdet, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold, løbende samhandel, markedsføring samt statistikformål.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er:

  • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med leje af bil, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.

  • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.

  • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering til vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold, løbende samhandel, markedsføring samt statistikformål er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede.

Klar leasing hverken sælger, overdrager eller videregiver dine persondata til tredjepart, uden at det er en nødvendig videregivelse for at udføre en aftalt gerning fx i forbindelse med leje af bil eller håndtering af en skade på en lejet bil.

Hvor længe opbevarer vi dine data
Klar leasing overholder altid gældende dansk lovgivning om lagringsperioder for persondata fx jævnfør bogføringsloven, Skat og hvidvaskningsloven.

Når dine persondata ikke længere er nødvendige, sletter vi dem eller de anonymiseres, således at vi kun behandler ikke personhenførbare data om fx demografi til analyse formål.

Udleveringssteder
Klar leasing har udleveringssteder for udlevering og aflevering af lejede biler. Det er typisk etablerede bil-forhandlere, som udelukkende arbejder i Klar leasings system, og altså ikke selv lagrer eller behandler persondata.

Du har ret til at se data (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de data, som vi behandler om dig samt oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager.

Du har ret til berigtigelse (rettelse)
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener, din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer/ajourføring så hurtigt som muligt.

Du har ret til sletning
Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Du har ret til begrænsning af behandling
Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener, vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener, dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem vi har indhentet om dig hos andre aktører. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du har ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan bruge kontaktoplysningerne i top eller bund af denne privatlivspolitik til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

Du har ret til at få information om nye formål
Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

Dine klagemuligheder
Fortæl os, hvis vi har klokket i det

Som dataansvarlige virksomheder ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen. Skulle vi alligevel have lavet en fejl, eller du mener, at vi har fejlbehandlet dine data eller lign., er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan rette op på det. Du kan kontakte os her:

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.