Generelle lejebetingelser samt salgs- og leveringsbetingelser

Disse betingelser finder anvendelse på leje, leasing og abonnement af biler fra Andersen Motors A/S (Klar leasing). Bilen udlejes på følgende betingelser, du som lejer accepterer ved din underskrift.

Kørekort
Dit, og det til lejen anvendte kørekort, skal være gyldigt, dansk og erhvervet for mindst 12 måneder siden. Kravet til, hvor længe, du har haft kørekort, kan variere efter bil/bilmodel. Kørekortet skal altid medbringes under kørsel.

Du skal til enhver tid være i stand til lovligt at kunne køre bilen.
Du skal være fyldt 23 år for at kunne leje bil.

Aftalens varighed
Der er tale om dag-til-dag- plus langtidsudlejning, leasing eller abonnementsaftale, der løber indtil den på forhånd aftalte slutdato eller indtil evt. opsigelse undervejs i lejeperioden.

Opsigelse
Aftaler (igangværende) kan opsiges med følgende varsler:

  • Månedsleje med en (1) måneds varsel (løbende måned + 30 dage)

  • Langtidsleje, leasing og abonnement med en (1) måneds varsel til udgangen af en måned efter aftalens udløbsdato

  • Biler med særligt udstyr som automatgear og særskilt bestilt anhængertræk med en (1) måneds varsel til udgangen af en måned efter aftalens udløbsdato

Leje, leasing og abonnement
Pris/ydelse for leje, leasing eller abonnement er primært afstemt efter lejeperiodens længde, forventet antal kørte km og bil/bilmodel.

Du kan udelukkende bruge danske betalingskort (Visa/Dankort) eller kreditkort som betalingsmiddel. Du er forpligtet til at sikre dig, at der er dækning for skyldige beløb, og at betalingskort eller kreditkortet er aktivt.

Ved udskiftning af kort i lejeperioden skal du straks og uopfordret opdatere kortoplysningerne på bookingsitet eller applikationen.

Du er indforstået med, at Klar leasing automatisk trækker betalingen på Visa delen, hvis det er et kombineret Visa/Dankort.

Beløbet trækkes på betalingskortet, når tjenesteydelsen iværksættes. I tilfælde af udlejning mere end "30" dage kan beløbet opdeles i månedlige rater, som ved starten af en ny periode betales forud og automatisk trækkes på betalingskortet. Første rate betales på dagen for udlevering af bilen.

Lejer eller kortholder bemyndiger udlejer til at foretage opkrævning på betalingskortet til fx bøder, skader, bugsering, tab eller administrationsgebyrer, der pålægges udlejer for parkering, trafik og andre overtrædelser, som lejeren pådrager sig. Ubetalte bøder pålægges 150 kroner i administrationsomkostninger.

Den således tildelte fuldmagt gælder også for bemyndigelsen til at opkræve betalingskortet for yderligere leje og/eller erstatningskrav, hvis bilen returneres efter udløbet af den aftalte lejeperiode.

Lejers og / eller kortholderens underskrift giver udlejer bemyndigelse til at opkræve betalingskortet i overensstemmelse med ovennævnte fuldmagt. Denne adgang til kreditkortdebitering gælder også for enhver aftalt forlængelse af lejeperioden.

Tyveri, bortkomst eller totalskade af bilen fritager ikke fra at betale lejeydelsen.

Som lejer bærer du jf. forsikringsbetingelserne risikoen for bilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst, herunder tyveri, fra det tidspunkt hvor bilen er afhentet og i din besiddelse og frem til det tidspunkt, hvor bilen returneres.

Hvis bilen ødelægges eller forringes – uanset af hvilken årsag – skal du straks underrette Klar leasing.

Lejebilen er røgfri og rygning er ikke tilladt i bilen.

Ejendomsret og brugsret
Lejer har alene en brugsret til bilen på de vilkår, der fremgår af Lejeaftalen og disse Lejebetingelser.

Bilen må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand. Hvis bilen overlades til andre end lejer, skal denne fører udtrykkeligt fremgå af Lejeaftalen.

Bilen må ikke anvendes til udlejning, ræs, kørsel på bane eller anden form for erhvervsmæssig person- eller godsbefordring. Ej heller kørsel der kræver særlig tilladelse.

Depositum og reservation af beløb
Depositumbeløbet skal dække eventuelle ekstra omkostninger, og det reserveres på dit betalingskort. Hvis der ikke er depositum i lejen, så vil der fortsat blive reserveret et beløb svarende til højeste selvrisikobeløb uanset, hvilken størrelse af selvrisiko du har valgt.

Afregning af brændstof eller el
Alle biler skal i udgangspunktet returneres med fuld tank (brændstof eller el). Dog altid med minimum samme mængde brændstof som den er modtaget med.

Hvis ikke du returnerer bilen med minimum samme mængde brændstof eller el som ved afhentning, skal du betale udgifterne til det manglende brændstof eller el plus et gentankningsgebyr, som afspejler de faktiske omkostninger for tankning herunder manglende mulighed for genudlejning i el-opladningsperioden.

Vær opmærksom på, at Klar leasing kan kræve dokumentation for køb af brændstof i form af kvittering.

Returnering i samme stand som ved overtagelse
Du skal i lejeperioden træffe alle nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for at holde bilen i samme stand (ind- og udvendigt), som da du afhentede den.

Almindeligt slitage accepteres.

Annullering og udeblivelse
Hvis du afbestiller lejemålet med mindre end 48 timer før startdato og -tidspunkt, vil det forudbetalte beløb blive tilbagebetalt fratrukket en (1) dagsleje.

Hvis du ikke har annulleret din reservation, og du udebliver og dermed ikke afhenter bilen på aftalte startdato og -tidspunkt, vil det forudbetalte beløb ikke blive tilbagebetalt.

Senere returnering
Hvis du returnerer bilen efter aftalte slutdato og -tidspunkt, skal du betale for den ekstra periode svarende til den aktuelle lejetakst gange to. Klar leasing forbeholder sig ret til at hente bilen for kundens omkostninger, ligesom manglende returnering kan betragtes som tyveri, der politianmeldes.

Forsikringer
Ved enhver skade, som evt. kan være forsikringsdækket, har lejeren pligt til at udfylde og aflevere en skadeanmeldelse. Klar leasing kan opkræve samtlige udgifter til erstatning af skaden hos lejeren uden hensyntagen til den tegnede forsikring, hvis lejer ikke afleverer en fyldestgørende skadeanmeldelse.

Hvis der sker skade på det lejede køretøj og skaden er forvoldt forsætligt eller ved en uagtsomhed, som må betegnes som grov, så hæfter lejer selv for den skade eller det tab, som måtte opstå.

Hvis køretøjet forvolder skade på 3. mands person/ejendom og skaden er forvoldt forsætligt eller ved en hensynsløshed, som må betegnes som grov hensynsløshed, så hæfter lejer selv for den skade eller det tab, som måtte opstå.

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring er et lovkrav og derfor obligatorisk. Omkostningerne til ansvarsforsikringen er inkluderet i lejeprisen.

Ansvarsforsikring beskytter føreren af bil mod ansvar over for en anden parts krav ved skade på vedkommendes bil eller vejendom og personskade eller død som følge af en hændelse, der opstår, mens du bruger bilen.

Ansvarsforsikringen dækker ikke:

  • Personskade eller død, som du (føreren på tidspunktet for kollisionen) måtte pådrage dig eller

  • Enhver skade på eller tab af din personlige ejendom eller ejendele eller

  • Enhver skade, der er påført køretøjet 

Selvrisikonedsættelse
Du kan tilkøbe selvrisikonedsættelse, som begrænser din økonomiske risiko ved skader på bilen.

Tvister
Enhver tvist mellem dig og os, og som vi ikke kan løse i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole i den retskreds, hvor Andersen Motors A/S (Klar leasing) hører hjemme.

Reklamation og evt. klager over tjenesteydelsen
Hvis ydelsen ikke svarer til det aftalte, kan du henvende dig til os på kontakt@klarleasing.dk eller telefon +45 56 65 66 00. Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.